Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden van La Fontaine Makelaardij zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen La Fontaine Makelaardij en ingeschrevenen of opdrachtgevers.

Artikel 2 Definities

2.1 La Fontaine Makelaardij is een verhuurmakelaar welke bemiddelt in particulier onroerend goed tussen verhuurders en huurders en is gevestigd op de Plenkershoven 37 te 6212 GL Maastricht.

2.2 Een woningzoekende is natuurlijk -of rechtspersoon die een opdracht tot woningbemiddeling heeft gegeven en/of zich heeft ingeschreven en deel uit maakt van het woningzoekenden bestand van La Fontaine Makelaardij, hierna te noemen woningzoekende.
2.3 Een verhuurder is een natuurlijk -of rechtspersoon die woonruimte te huur aanbiedt en ook gerechtigd is om deze te verhuren, hierna te noemen opdrachtgever.
2.4 Een huurder is een natuurlijk -of rechtspersoon die woonruimte heeft gehuurd d.m.v. mondelinge of schriftelijke acceptatie van de aangeboden woonruimte of ondertekening huurovereenkomst en ook gerechtigd is om deze te huren, hierna te noemen huurder.

2.5 Een aangeboden huurwoning is een woonruimte welke door La Fontaine Makelaardij in opdracht van opdrachtgever wordt bemiddeld.

Artikel 3 Opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht en inschrijving

3.1 Onder een opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht wordt verstaan een opdracht door woningzoekende tot het verlenen van diensten met betrekking tot het bemiddelen door La Fontaine Makelaardij in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een woningzoekende of derde, zoals bedoeld in Artikel 7:425 BW, waarbij aan de door woningzoekende gegeven specificaties wordt voldaan. Een opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht kan schriftelijk of mondeling worden gegeven.
3.2 Onder een inschrijving wordt verstaan het schriftelijk informeren door woningzoekende middels een inschrijfformulier inzake relevante, persoonlijke gegevens met het doel in aanmerking te komen voor een door La Fontaine Makelaardij aangeboden huurwoning.

Artikel 4 Inschrijven & uitschrijven

4.1 De schriftelijke opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht en/of de inschrijving zijn geldig gedurende zes maanden. Aan de opdracht en/of inschrijving zijn vooraf geen kosten verbonden.
4.2 Opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht en de inschrijving bij La Fontaine Makelaardij worden direct geactiveerd als La Fontaine Makelaardij een volledig ingevulde opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht en/of de inschrijving heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de Algemene Voorwaarden van La Fontaine Makelaardij.
4.3 Indien de woningzoekende de opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht en/of de inschrijving wenst op te zeggen kan dit door dit melden via de e-mail: info@lafontaine.nl, of per post aan het adres van la Fontaine Makelaardij.

Artikel 5 Courtage huurder/ registratiekosten.

5.1 Voor een succesvolle opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht ontvangt La Fontaine Makelaardij een vergoeding (courtage) van huurder. Deze vergoeding is gelijk aan de maandelijkse huursom (inclusief voorschot levering, diensten en energie) zoals vermeld op de huurovereenkomst vermeerderd met de geldende BTW.
5.2 Voor een inschrijving die leidt tot een huurovereenkomst inzake een aangeboden huurwoning ontvangt La Fontaine Makelaardij een vergoeding (registratiekosten) van huurder. Deze vergoeding is gelijk aan de € 25,= vermeerderd met de geldende BTW.
5.3 Indien een woningzoekende door succesvolle opdracht tot woningbemiddeling/zoekopdracht en/of inschrijving van La Fontaine Makelaardij, de aangeboden woonruimte mondeling dan wel schriftelijk accepteert of een huurovereenkomst met een opdrachtgever aangaat, dienen de eenmalige courtage of de registratiekosten binnen 48 uur na acceptatie van de woning te worden voldaan.
5.4 De sleuteloverdracht en de oplevering van een te huren woning kan alleen dan plaats vinden wanneer de huurovereenkomst is ondertekend en de huursom, de waarborgsom en de courtage aan de desbetreffende partijen zijn voldaan.
5.5 Restitutie van betalingen is niet mogelijk.

Artikel 6 Acceptatie woning

6.1 Acceptatie van een woning door woningzoekende/huurder kan plaatsvinden door mondelinge overeenstemming tussen la Fontaine Makelaardij en woningzoekende, gevolgd door schriftelijke bevestiging en/of door ondertekening huurovereenkomst.

Artikel 7 Opdracht tot verhuur bemiddeling

7.1 Onder een opdracht tot verhuurbemiddeling wordt verstaan een opdracht door opdrachtgever tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door La Fontaine Makelaardij in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een woningzoekende of derde, zoals bedoeld in Artikel 7:425 BW, waarbij aan de door ingeschrevene en opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan.
7.1 De opdracht tot verhuur bemiddeling is geldig voor onbepaalde tijd met een minimum van 3 maanden en met een schriftelijke opzegtermijn van 3 weken door zowel opdrachtgever als la Fontaine Makelaardij.
7.2 Opdracht tot verhuurbemiddeling bij La Fontaine Makelaardij wordt direct geactiveerd indien La Fontaine Makelaardij een ondertekende opdracht tot verhuur bemiddeling heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de Algemene Voorwaarden van La Fontaine Makelaardij.
7.3 Indien de opdrachtgever de opdracht tot verhuur bemiddeling wenst op te zeggen kan dit door dit melden via de E-mail: info@lafontaine.nl, of per post aan het adres van la Fontaine Makelaardij.

Artikel 8 Courtage opdrachtgever

8.1 Voor, de in de Algemene Voorwaarden genoemde werkzaamheden t.b.v. de bemiddeling, kan la Fontaine Makelaardij een courtage overeenkomen met opdrachtgever. Deze is gelijk aan de maandelijkse huursom (inclusief voorschot levering, diensten en energie) zoals vermeld op de huurovereenkomst vermeerderd met de geldende BTW.
8.2 Indien een woningzoekende door succesvolle bemiddeling van La Fontaine Makelaardij, een huurovereenkomst met een opdrachtgever aangaat, dient de eenmalige courtage door opdrachtgever binnen 48 uur na acceptatie van de ingeschrevene te worden voldaan, onder aftrek van eventuele reeds voldane betaling aanvangswerkzaamheden.
8.3 De sleuteloverdracht en de oplevering van een te huren woning kan alleen dan plaats vinden wanneer de huurovereenkomst is ondertekend en de huursom, de waarborgsom en de courtage aan de desbetreffende partijen zijn voldaan.
8.4 Restitutie van betalingen is niet mogelijk.

Artikel 9 Contractkosten

9.1 Voor, de in de Algemene Voorwaarden genoemde werkzaamheden t.b.v. het opmaken van de huurovereenkomst, kan la Fontaine Makelaardij contractkosten overeenkomen met opdrachtgever.
9.2 Indien een woningzoekende door succesvolle bemiddeling van La Fontaine Makelaardij, een huurovereenkomst met een opdrachtgever aangaat, dienen de contactkosten door verhuurder binnen 48 uur na acceptatie van de woning te worden voldaan, onder aftrek van eventuele reeds voldane betaling aanvangswerkzaamheden.
9.3 De sleuteloverdracht en de oplevering van een te huren woning kan alleen dan plaats vinden wanneer de huurovereenkomst is ondertekend en de huursom, de waarborgsom en de courtage aan de desbetreffende partijen zijn voldaan.
9.4 Restitutie van betalingen is niet mogelijk.

Artikel 10 Acceptatie huurder

10.1 Acceptatie van een woningzoekende/huurder door opdrachtgever kan plaatsvinden door mondelinge toezegging, gevolgd door schriftelijke bevestiging en/of door ondertekening huurovereenkomst.

Artikel 11 Gunning

11.1 La Fontaine Makelaardij verzorgt voor de opdrachtgevers een verhuuradvies, dit advies bestaat o.a. uit een antecedentenonderzoek en een omschrijving van het profiel van de aspirant-huurder.
11.2 De opdrachtgever beslist uiteindelijk aan wie de woning wordt toegewezen.

Artikel 12 Betalingsverplichting

12.1 Indien, nadat mondeling of schriftelijk is overeengekomen dat woningzoekende een bepaald object definitief accepteert, om welke reden dan ook de totstandkoming van de huurovereenkomst vanwege woningzoekende/huurder geen doorgang vindt, is woningzoekende/huurder aan la Fontaine Makelaardij verschuldigd courtage van 1 maand bruto huur excl. de geldende BTW, te voldoen binnen 14 dagen na ondertekening van dit document.

12.2 Indien, nadat mondeling of schriftelijk is overeengekomen dat opdrachtgever een bepaald object definitief zal toewijzen aan een woningzoekende, om welke reden dan ook de totstandkoming van de huurovereenkomst vanwege opdrachtgever geen doorgang vindt, is opdrachtgever aan la Fontaine Makelaardij verschuldigd courtage van 1 maand bruto huur excl. de geldende BTW, te voldoen binnen 14 dagen na ondertekening van dit document.

12.3 Indien, nadat de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) de opdracht tot verhuurbemiddeling heeft beëindigd, een huurovereenkomst met een woningzoekende tot stand komt als gevolg van de door la Fontaine Makelaardij verrichte diensten, wordt deze overeenkomst, behoudens door de woningzoekende te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van la Fontaine Makelaardij en is de opdrachtgever de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

12.4 Indien, nadat de woningzoekende (door opzegging of anderszins) opdracht tot woningbemiddeling heeft beëindigd, een huurovereenkomst met een opdrachtgever tot stand komt als gevolg van de door la Fontaine Makelaardij verrichte diensten, wordt deze overeenkomst, behoudens door de woningzoekende te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van la Fontaine Makelaardij en is de woningzoekende de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

13.1 La Fontaine Makelaardij behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van La Fontaine Makelaardij te wijzigen of aan te passen.
13.2 De door La Fontaine Makelaardij verstrekte informatie is vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor woningzoekenden en de opdrachtgevers.
13.3 Er kunnen geen rechten aan de Algemene Voorwaarden van La Fontaine Makelaardij ontleend.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 De opdrachtgevers en de woningzoekende/huurders vrijwaren La Fontaine Makelaardij tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door La Fontaine Makelaardij voor de opdrachtgevers of woningzoekende/huurders worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van La Fontaine Makelaardij.
14.2 La Fontaine Makelaardij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door de opdrachtgever.
La Fontaine Makelaardij is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een opdrachtgever, na ondertekening van het huurcontract zijn verplichtingen als verhuurder nakomt.
14.3 La Fontaine Makelaardij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door de huurder. La Fontaine Makelaardij is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een huurder, na ondertekening van het huurcontract zijn verplichtingen als huurder nakomt.

Artikel 15 Diversen

15.1 Wijzigingen in, of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van La Fontaine Makelaardij, tussen partijen gesloten bemiddelingsovereenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht, indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.
15.2 De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de bemiddelingsovereenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is.
In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
15.3 Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze overeenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze overeenkomst, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Op de Algemene Voorwaarden van La Fontaine Makelaardij is het Nederlands recht van toepassing.