Gebruiksvoorwaarden www.lafontaine.nl

Acceptatie van de voorwaarden

Wanneer u de site www.lafontaine.nl bezoekt, bevestigd u dat u kennis heeft genomen van de hieronderstaande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de hieronderstaande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddelijk te verlaten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alles wat op de bovenstaande site vermeld staat is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten van La Fontaine Makelaardij of de oorspronkelijk maker van het materiaal. Hierbij kunt u o.a. denken aan tekeningen, logo's, foto's, teksten en de grafishe vormgeving van de website. Ter bescherming van de belangen van La Fontaine Makelaardij en derden staat het u vrij materiaal van de La Fontaine Makelaardij website vanaf deze site te bekijken, te downloaden, te kopieëren, af te drukken en te distribueren, zolang:

•  het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;

•  het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van La Fontaine Makelaardij;

•  kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van La Fontaine Makelaardij bevatten.

Afwijzing garantie

Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op de website een doelstelling van La Fontaine Makelaardij is, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. La Fontaine Makelaardij behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op de site te wijzigen.

De gegevens op de site zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over La Fontaine Makelaardij en vormt geen enkele waarborg. La Fontaine Makelaardij wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af.

Actualiteit websites

De informatie op de website, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. La Fontaine Makelaardij is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze websites actueel te houden.

Aansprakelijkheid

 La Fontaine Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook , die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is La Fontaine Makelaardij op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Persoonlijk gebruik

De website www.lafontainemakelaardij.nl is vrij toegankelijk voor een ieder.

Links

Deze sites kunnen hyperlinks bevatten naar sites van derden. La Fontaine Makelaardij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs op die sites kunt downloaden, bovendien kunnen voor die sites afwijkende voorwaarden gelden. La Fontaine Makelaardij biedt u deze mogelijkheid zuiver en alleen aan voor uw gemak.

Verkrijgbaarheid van producten

Alle op deze sites vermelde producten en beschrijvingen hiervan kunnen onderhevig zijn aan veranderingen. Neem contact op met La Fontaine Makelaardij indien u meer specifieke informatie wenst te ontvangen.

Goed gebruik

Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderzins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hierachterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Uw gegevens

Alle informatie die door de gebruiker op de website wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd. La Fontaine Makelaardij kan de door de gebruiker achtergelaten informatie uitwisselen of gebruiken voor welk doel dan ook. Als de gebruiker informatie op de website achterlaat welke een persoonlijk karakter heeft, geeft de gebruiker zijn akkoord dat La Fontaine Makelaardij deze informatie voor eigen bedrijfsdoeleinden mag gebruiken in Nederland dan wel daarbuiten.

Voor verdere informatie betreffende de behandeling van persoonlijke gegevens verwijzen wij naar onze Privacy Statement

Copyright © La Fontaine Makelaardij maart 2004